برندها

 شرقي تند

شرقي تند

رايحه گرم و احساسي از ترکيب رايحه گرم و شيرين شرقي با رايحه هاي ادويه جات شامل دارچين، ميخک و جوز، فلفل، ادويه کاري، هل، زنجبيل و رايحه هاي بدين سان. گرم و شيرين و در عين حال تند و ادويه اي.\r\nعطرهاي اين گروه غالبا مردانه و مردانه و زنانه و گاها ميتوانند زنانه باشند.