برندها

گلدار آبزي

گلدار آبزي

ترکيب تازه اين گروه شامل، آب دريا ، گلها و گياهان آبزي است. رايحه هاي Aquatic شبيه به آب شور درياها و رايحه گياهان دريايي را براي ما تداعي ميکنند که از ترکيبشون با رايحه گلها اين زير گروه بويايي بوجود مياد. اين زير گروه باز هم بدليل حس زنانه اون عطرهاي زنانه بسيار زيادي داره و انگشت شمار عطرهاي زنانه/مردانه و تعداد بسيار جزئي عطر مردانه را شامل مي شود. .