برندها

معطر آبزي

معطر آبزي

نام سرخس مشتق شده از کلمه فرانسوي "fougere" است. کومارين هسته مرکزي اين ترکيب را تشکيل مي دهد. بنيان گذار اين گروه سلطنتي را پارکت پل در سال 1882 با استخراج مصنوعي کومارين آغاز کرد. کومارين در طبيعت با بوي شديد از چمن يافت مي شود